Օրենսդրությունը

  • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը.

http://www.parliament.am/parliament.php?id=constitution  

  • «Մշակութային ժառանգության կարևորությունը հասարակության համար» Եվրախորհրդի շրջանակային կոնվենցիա.

http://www.parliament.am/library/bazmakoxm/101.pdf

  • Հայաստանի Հանրապետության օրենքը մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին.

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1338&lang=arm 

  • Հայաստանի Հանրապետության օրենքը Հայաստանի Հանրապետության պետական սեփականություն համարվող և օտարման ոչ ենթակա պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների մասին.

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1351&lang=arm 

  • Հայաստանի Հանրապետության օրենքը պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին.

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1641&lang=arm

  •  Մշակութային արժեքների էլեկտրոնային տեղեկատվական շտեմարանի ստեղծման կարգը և շտեմարանին տեղեկույթ տրամադրող կազմակերպությունների ցանկը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության սեպտեմբերի 11-ի 2014 թվականի N 1058-Ն որոշումը.

https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/24809/  

  • Հայաստանի Հանրապետության մշակութային տարածքների ճանաչման չափորոշիչները և մշակութային տարածքների ցանկը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության մարտի 1-ի 2012 թվականի N 241-Ն որոշումը.

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=74224 

Օրենսդրություն զարդանախշ